Videozáznam z rozhovoru v TV JOJ noviny o 12.00 (20.06.2016)

20.06.2016 18:43

 

www.youtube.com/watch?v=7k5telq-ryg